Fundusz sołecki

FS 2015 FS 2016 FS 2017 FS 2018 FS 2019 FS 2020 FS 2021 FS 2022

Fundusz sołecki stanowią środki wyodrębnione z budżetu Gminy i Miasta Błaszki (na podstawie Ustawy 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim), zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Błaszki Nr XXXIV/248/14 z dnia 27 marca 2014 r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Warunkiem przyznania przypadających sołectwu w ramach funduszu sołeckiego środków jest złożenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki w terminie do 30 września, roku poprzedzającego rok, w którym sołectwo chce otrzymać pieniądze, wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego przyjętego uchwałą zebrania wiejskiego zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok następny wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.
We wniosku należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić (wraz z uzasadnieniem słuszności podejmowanych działań) oraz podać realny przewidywany koszt realizacji zadania. Należy bezwzględnie pamiętać, aby wysokość sumy kosztów przewidywanych działań wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Wnioskowane zadania muszą również być możliwe do zrealizowania w ciągu roku budżetowego.
Środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację zadań własnych gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych, np.: zakupy materiałów do wykonywania prac remontowych w obiektach stanowiących mienie komunalne gminy, budowa i remont wiat przystankowych, organizacja miejsc spotkań, budowa lub zakup ławeczek, położenie kostki brukowej w miejscach ważnych dla społeczności lokalnej, nasadzenie roślin, naprawa chodników.
Środki funduszu mogą zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Informacje o ilości środków przeznaczonych dla sołectwa w ramach funduszu sołeckiego przekazywane są przez Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki sołtysom do 31 lipca każdego roku.
Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo w ramach funduszu sołeckiego określa się według zapisanego w artykule 3 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim wzoru. Zgodnie z nim ilość środków zależna jest od liczby mieszkańców sołectwa i tzw. kwoty bazowej – czyli ilorazu wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Środki z funduszu sołeckiego muszą zostać wykorzystane w roku budżetowym, na który fundusz ten został wydzielony.

Skip to content